Baile an Fheirtéaraigh

Paróiste an Fheirtéaraigh

Paróiste Dhún Chaoin, Paróiste Dhún Urlann,
Paróiste Mhárthain, Paróiste na Cille, Paróiste Mórdhach

 

 

 

 

Cliceáil anseo do Aifrinntí ar líne

 

Séipéil
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh (St Vincents)
Naomh Gobnait, Dún Chaoin (St Gobnait)
Séipéal na Carraige (Carraig Church)

An tAthair Eoghan Ó Cadhla 066-9156131
r-phost:  baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie
Seoladh:  Tigh na Sagart, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí.

 

Aifrinn an Domhnaigh

Toisc nach bhfuil aon sagart i bParóiste Abhainn a’ Scáil anois beidh ar na sagairt eile sa tréadlimistéar freastal a dhéanamh ar an bparóiste sin.  Dá bharr san tá róta nua d’aifrinntí sa tréadlimistéar ann anois.  Féach ‘Mass Times’ don róta nua.

 

Crannchur Mór an Pharóiste

Tá ticéid ar díol anois don gCrannchur Mór ar mhaithe le Ciste an Pharóiste.  Beidh an tarrac á dhéanamh ag Ceolchoirm an Fhómhair in Ionad an Bhlascaoid, Dé Luain, 30 Deireadh Fómhair, 2023.

Duaiseann Breátha –  

  1. Dhá oíche do bheirt in Óstán Rochestown Park agus dinnéar oíche amháin
  2. Oíche agus bricfeasta do bheirt in óstán do chuid INUA
  3. Print le Liam Ó Néill

Ticéid €5 an ceann.  Scaip an scéal!

 

Ceant ar mhaithe le Paróiste an Fheirtéaraigh

Beidh ceant ar mhaithe leis an bparóiste ar an Luan saoire bainc, 30 Deireadh Fómhair, in Ionad an Bhlascaoid, Dún Chaoin, le linn Ceolchoirm an Fhómhair a bheidh ag tosnú ag 7.30in.  Chun tairiscint a dhéanamh ar na pictiúirí thíos, Tírdhreach Phiarais Feiritéir le Áine Uí Dhubhshláine agus Radharc na Farraige le Deirdre Lynch, seol an méid ba dheas leat a chur síos, le do ainm agus uimhir gutháin go dtí oifig@yahoo.ie roimh 29 Deireadh Fómhair.  Buíochas leis na healaíontóirí a bhronn na pictiúirí ar an bparóiste don ócáid.

 

Pictiúir le Deirdre Lynch

 

Pictiúir le Áine Uí Dhubhshláine

 

 

Coisreacan na hÉireann do Chroí Ró Naofa Íosa 1873

Ar Dhomhnach na Páise, 30 Márta 1873, céad caoga bliain ó shin i searmanas speisialta, deineadh an tír seo a choisreacan do Chroí Ró Naofa Íosa.

 

Míle buíochas do gach uile dhuine a chabhraigh leis na searmanais speisialta ag cheiliúradh Coisreacan na hÉireann do Chroí Rónaofa Íosa 1873, a bhí sa pharóiste le déanaí.

 

Séipéal Naomh Uinseann – (1871)

Tugadh faoi Shéipéal Naomh Uinseann a thógaint sa bhliain 1855, naoi mbliana tar éis an Ghorta.  An tAthair Pádraig Ó Mongáin ó Chill Chonla, an Dún, Baile an Bhuineánaigh, a thug faoi dtogra seo.  Seán Rua Ó Mainín ó Ghort na Lice a bhronn láthair an tséipéil.  Bailíodh £220 láithreach bonn.  Sholáthraigh muintir na háite na hábhair tógála, tharraingíodar ar an láthair iad agus dheineadar freastal ar na ceardaithe.  Ach, cuireadh stop leis an obair i Mí Lúnasa, 1856 de cheall airgid.  Shiúil an tAthair Ó Mongáin an deoise ó cheann ceann ag bailiú airgid.  Críochnaíodh an tógáil ar deireadh agus cuireadh an ceann air.  Ó Choill na Tóime in aice le Cill Áirne a tugadh adhmad an chinn agus slinn Chill Dálua a cuireadh mar dhíon air.  Osclaíodh an séipéal i 1871.  Leac chuimhneacháin do dhúthracht agus do chreideamh na ndaoine seo agus do mhisneach an tsagairt a stiúraigh iad, is ea Séipéal Naomh Uinseann.

(Céad Bliain – Séamus Mac Gearailt)

 

(16 Iúil, 1924 – 12 Aibreán, 2021)

Fuair an tAthair Tomás Ó hIceadha bás ar an Luan, 12 Aibreán, 2021.  Bhí sé mar shagart paróiste anseo ó 1989 – 2005 agus bhí sé gníomhach sa pharóiste go dtí gur cailleadh é.
Méadú ar a ghlóir sna flaithis.
An tAthair Eoghan

 

An Maighdine Muire

Cliceáil anseo dos: Na Rúndiamhra

Cliceáil anseo do:  Liodán na Maighdine Muire

Cliceáil anseo dos na hiomainn: Clog Binn an Aingil

agus A Mhuire Mháthair

 

Feachtas Bailithe Airgid                                   

Tá feachtas bailithe airgid ar bun le tamall anuas chun cabhrú le cothabháil leanúnach na dtrí séipéal sa pharóiste.  Nuair a thugann duine síntiús clarófar intinní i Leabhar Cuimhneacháin an Pharóiste agus beidh aifrinntí speisialta i rith na bliana dos na h-intinní sin.   Cliceáil anseo chun an fhoirm a íoslódáil anuas.

Buíochas ó chroí do gach uile duine a thug síntiúis don bhFeachtas Bailithe Airgid go dtí seo.  Go gcuití Dia go fial libh!

 

An tAthair Eoghan Ó Cadhla
Tigh na Sagart
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí
Guthán:- 066 9156131
 
e-mail: baileanfheirtearaigh@dioceseofkerry.ie

 

 
 
 
 
 

 

Fógraí na Seachtaine, 2023 09 10

 

Paidir an Phápa
Paidir a scríobh an Pápa Benedict XVI
do Sheanaithreacha is do Sheanamháithreacha
 
A Thiarna Íosa, a saolaíodh den Maighdean Mhuire,
iníon le Naomh Joachim is le Naomh Anna, féach le barra grá
ar na sean-aithreacha is ar na seana-mháithreacha
ar fuaid an domhain.
Tabhair cosaint dóibh!
Is tobar saibhris iad:
dá gclann, is do chlann a gclainne, is don Eaglais, is don saol ar fad.
Tabhair taca dhóibh!
Do réir mar a raghaidh siad in aois,
gura fada buan i measc a gcoda féin iad:
galláin láidre chreideamh an tSoiscéil,
lucht cosanta na gcuspóirí is uaisle do shaol an teaghlaigh,
stóras saibhir beo de thraidisiún folláin an reiligiúin.
Dein díobh múinteoirí an mhisnigh is na heagna,
chun go gcuirfidís ar aghaidh do na glúinte atá ag teacht
torthaí a dtaithí fada féin sa daonnacht is sa spioradáltacht.
A Thiarna Íosa,
cabhraigh leis na teaghlaigh,
agus leis an saol go léir ina maireann siad,
meas agus luach a chothú
ar láithreachas agus ar ról mhuintir chríonna na leanaí.
Ná déanfaí go deo neamhaird dóibh,
ná ná fágfaí ar an imeall iad,
ach gurab é an grá is an meas a bheadh i gcónaí orthu.
Cabhraigh leo maireachtaint go sítheach síochánta,
agus gurb í an fháilte a bhraithfidh siad i gcónaí rompu,
ar feadh na mblianta go léir a dheonóidh tú ar an saol so dóibh.
A Mhuire, a Mháthair na mBeo go léir,
coinnibh na seanaithreacha is na seanamháithreacha i gcónaí fé do Bhrat;
fan lena gcos is iad ar oilithreacht an tsaoil seo;
agus de bharr do phaidreacha,
deonaigh go dtabharfaí teaghlaigh an tsaoil seo go léir le chéile arís,
inár dtír cheart dúchais ar neamh,
mar a bhfuil tú féin ag fanacht leis an gcine dhaonna ar fad,
chun breith isteach orthu i mbarróg an bheatha shíoraí.
Amen!

 

Féile Naomh Antaine 13 Meitheamh i Séipéal Naomh Uinseann

 

Dráma na Páise 2023

 

 

Buíochas do Aisteoirí Bhréanainn as Dráma na Páise a chur ar siúl i Séipéal na Carraige ar Aoine an Chéasta.  Go gcuití Dia go fial libh.

 

Beannacht do Chros Bhríde

A Thiarna Dia, bhain Naomh Bríd feidhm as an gcros

Chun an creideamh a chraobhscaoileadh agus chun easláin a leigheas,

Cuir do bheannacht ar na crosa seo le go mbainfí feidhm astu

Chun breis tuisceana a fháil ar rúndiamhra ár gcreidimh, agus chun

Ár n-easláin a leigheas agus sinn a chosaint ó gach galar agus aicíd.

Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.

 

 

An tAthair Tomás ar 'Twitter'

http://twitter.com/MOLSCEAL/status/1253224950888124416

 

Paidreacha Coitianta

Tá na paidreacha seo le fáil ach cliceáil anseo Paidreacha Coitianta: - Ár nAthair, Sé do Bheatha, Glóir don Athair, Altú Roimh Bhia, Altú Tar Éis Bhia, Na Molta Diaga, Cré na nAspal, Cré (Nicea – Constainópail), Luaithreach Phádraig agus Urnaí Naomh Proinsias.

Cliceáil anseo do Liodán na Maighdine Muire

 

Comaoineach Spioradálta

Nuair nach féidir leat Comaoineach a ghlacadh, is féidir leat an phaidir seo a rá:

A Íosa, creidim go daingean go bhfuil tú i láthair sa Naomhshacraimint.  Tá grá agam duit ós cionn gach uile ní agus is mian liom tú a ghlacadh isteach im’ anam.  Ó tharla nach féidir liom tú do ghlacadh anois sa Naomhshacraimint, tar ar a laghad go spioradálta isteach im’ chroí.  Tar chugam mar sin, a Thiarna, agus méadaigh do ghrásta ionam.  Ná lig dom scarúint leat go brách.  Moladh go deo leat, a Íosa sa Naomhshacraimint.

(Lámhleabhar Chuallacht An Chroí Ró-Naofa)

 

Bliain na Trócaire        Paidir an Phápa Proinsias do Bhliain na Trócaire     'Sé an Mons. Pádraig Ó Fiannachta a d'aistrigh go Gaeilge í.  Meadú ar a ghlóir sna Flaithis.

 

 

SÉIPÉAL LUAN - AOINE

 

SATHARN DOMHNACH  
Uinseann Naofa, Baile an Fheirtéaraigh
(St Vincent's)
Luan, Déardaoin,
9.30 rn
(Céad Aoine, 9.30 rn)
 

10.00 rn

Nóta:  Beidh Aifreann á chraoladh beo ar Raidió na Gaeltachta, Dé Domhnaigh, 1 Deireadh Fómhair ag 11.00rn (Ní bheidh Aifreann ag 10.00rn an lá seo)

 

 

 
Naomh Gobnait, Dún Chaoin
(St Gobnait's)
   ***

9.00 rn
(gach re seachtain, féach thíos don róta)

 

 
Séipéal na Carraige

(Carraig Church)

Dé Máirt ag 9.30rn
agus
Dé hAoine ag 7.00 in
7.30 in

(gach re seachtain, féach thíos don róta)

 

 

 

Féach Fógraí na Seachtaine do Aifrinntí breise.

 

Cliceáil anseo don Róta Aifrinn an Domhnaigh 2023

 

Beo ar an Idirlíon ó Shéipéal Naomh Uinseann https://www.mcnmedia.tv/camera/st-vincents

 

Aifreann i Reilig Dhún Chaoin 2023

 

Adhradh na Naomh Shacraiminte

Séipéal na Carraige, gach Luan idir 3.00 - 6.00 i.n.

Séipéal Naomh Uinseann, gach Déardaoin, idir 5.00 - 6.00 i.n.

Fáilte roimis gach éinne.

 

Domhnach na Trócaire Diaga

Cliceáil anseo don:  Nóibhéine agus Mionphaidrín.

Cliceáil anseo do: Searmanas do Dhomhnach na Trócaire Diaga

 

 


Árdaím mo shúile go dtí na cnoic:

cad as a thiocfaidh cúnamh chugham?

Is ón dTiarna féin a thiocfaidh mo chúnamh,

an té a dhein neamh agus talamh. (Salm 120)